AUSSIE-TROL Aktivátor oddělení buněk akrylových barev

OWATROL AUSSIE-TROL - Aktivátor oddělení buněk akrylových barev

OWATROL AUSSIE-TROL® je přísada na vodní bázi, která mění kluzné a tahové vlastnosti akrylových barev používaných v licích technikách jako doplněk k produktu FLOETROL®. Umožňuje množit, obměňovat tvary a motivy. 

OWATROL AUSSIE-TROL®  zachovává jas, neprůhlednost a texturu barev. Zlepšuje roztírání barvy na plátně a vytváří krásné barevné přechody. Má vynikající separaci barev a dokáže optimalizovat tvorbu buněk a šněrování.

OWATROL AUSSIE-TROL® se NEŘEDÍ. Je připraven k okamžitému použití.

OWATROL AUSSIE-TROL® lze použít na plátno, stolní desku, nábytek atd.

Více informací
Snížená cena! OWATROL AUSSIE-TROL - Aktivátor oddělení buněk akrylových barev
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 750 Kč Cena s DPH: 675 Kč

Aktivátor oddělení buněk akrylových barev OWATROL AUSSIE-TROL® má tyto vlastnosti: 

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziZlepšuje roztírání barvy na plátně.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziZlepšuje barevný přechod.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziZachovává jas, neprůhlednost a texturu barev.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziVynikající separace barev.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziOptimalizuje tvorbu buněk a šněrování.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziPracuje s předem namíchanými licími produkty.

Kde a k čemu použít aktivátor oddělení buněk akrylových barev OWATROL AUSSIE-TROL®

Aktivátor oddělení buněk OWATROL AUSSIE-TROL® je určen pro vnitřní použití.

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziPřísada na vodní bázi do akrylových barev.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziPlátno, stolní deska, nábytek atd.

Technické údaje přípravku AUSSIE-TROL®

Finální vzhled:  Průsvitně bílý
Typ prostředku: Siloxanový polymer a vinylový kopolymer
Typ rozpouštědla: Voda
Zápach: Bez zápachu
PH: 8-9
Měrná hmotnost při 20°C: 1.00 ± 0.05
Skupenství: kapalina 
Podíl pevných částic: 12,5% +/-2% 
Bod vzplanutí: klasifikován jako nehořlavý 
Skladovatelnost: 1 rok v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 0.5l
Skladování: Po použití dobře uzavřete a skladujte v originální nádobě. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin: Mimo oblast působnosti směrnice ES 2004-42
BEZPEČNOST:Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje REAKČNÍ HMOTNOST 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE A 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Směs neobsahuje látky klasifikované jako „látky vzbuzující velmi velké obavy“ (SVHC) >= 0,1 % zveřejněné Evropskou Agenturou pro chemické látky (ECHA) podle článku 57 nařízení REACH: http/echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. Směs nesplňuje kritéria PBT ani vPvB pro směsi podle přílohy XIII nařízení REACH ES 1907/2006. Směs neobsahuje látky > = 0,1 % s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 Komise nebo nařízení Komise (EU) 2018/605.

Pomůcky pro nanášení přípravku AUSSIE-TROL®

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziPoužijte obvyklé vybavení pro lití. 

Zásady správného použití přípravku AUSSIE-TROL®

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziZakryjte vše, co nemá být natřeno.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziPřed aplikaci nátěru by vlhkost dřeva měla obsahovat 18% nebo méně.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziAplikujte při teplotách +10°C až +30°C.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziNeaplikujte na horké povrchy.

Příprava povrchu AUSSIE-TROL®

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziPřipravte povrch podle pokynů na plechovce s barvou.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziOdstraňte veškerý uvolněný a odlupující se materiál.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziUjistěte se, že je povrch čistý, suchý, zbavený nečistot, mastnoty, špíny.

Poměr míchání přípravků AUSSIE-TROL®

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní bázi2 díly AUSSIE-TROL® na 1 díl barvy až MAXIMÁLNĚ 5 dílů AUSSIE-TROL® na 1 díl barvy.

Příprava produktu AUSSIE-TROL®

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziNEŘEDIT. Připraveno k okamžitému použití.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziPřed použitím AUSSIE-TROL® dobře protřepejte.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziPostupujte postupně. Účinky se mohou lišit v závislosti na barvě, do které je AUSSIE-TROL® přidán.  Doporučujeme nejprve přidat malé množství AUSSIE-TROL® (2 díly na 1 díl barvy), provést test a v případě potřeby upravit množství, abyste získali požadovanou směs a konzistenci.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziV závislosti na požadovaných účincích a tekutosti je možné zvýšit podíl AUSSIE-TROL® až na 5 dílů na 1 díl barvy. Znovu důkladně promíchejte.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziPokud se AUSSIE-TROL® používá současně v několika různých barvách, je nejlepší nepoužívat stejný podíl produktu AUSSIE-TROL®.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziKdyž je AUSSIE-TROL® přidán ve vysokém poměru, může ovlivnit lesk povrchu různých akrylových barev, do kterých se přidává.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziTypy barviv a smáčedel používaných v barevných nátěrech mohou ovlivnit výkon produktu AUSSIE-TROL®. Efekty se tak mohou lišit od jedné barvy k druhé. Podíl AUSSIE-TROL® lze upravit podle barvy laku.

Aplikace přípravku AUSSIE-TROL®

Na plátno nejprve nalijte základní podkladovou barvu.

Tato barva musí být tekutá, ale ne příliš tekutá. Bude sloužit jako vektor klouzání barev. Doporučujeme standardní bílou akrylovou barvu. Tato barva se NESMÍ míchat s produktem FLOETROL®.

Na základní podkladovou barvu nalijte barevné barvy, které lze v případě potřeby smíchat s produktem FLOETROL®. Všechny lze nalít na stejné místo nebo na různá místa, ale všechny na bílou základní podkladovou barvu.

Pro optimalizaci efektů měňte tvary a velikosti buněk, a dále zvyšte interakce barev, nalít, a jako poslední krok, barvu smíchejte s produktem AUSSIE-TROL®. Když AUSSIE-TROL® nalijete na každou z oblastí, kde byly naneseny barvy, zlepší se šíření buněk a poskytne se větší prostor pro vytváření nových tvarů. Pro smíchání s produktem AUSSIE-TROL® vám doporučujeme použít barvu stejné barvy jaká byla použita pro základní podklad.  

Foukejte přerušovaně brčkem nebo ústy na barevné „ostrůvky“ od středu směrem ven. Barvy se posouvají a vzdalují. Objeví se buňky. Nechte svou kreativitu a představivost udělat zbytek. Pokračujte ve foukání pomocí rotačního nebo kývavého pohybu, abyste posouvali barvy jak chcete a dokončili svou práci.

Doba schnutí:

Podle pokynů výrobců barev. V závislosti na typu použité akrylové barvy a zvolených poměrech míchání však může schnutí barev trvat mnohem déle a jejich povrchová tvrdost se může změnit. To může způsobit křehkost při manipulaci a zanechat stopy při dotyku s barvou. Tento jev lze zmírnit použitím laku. Kromě toho lak pomůže vytvořit jednotný lesk.

Upozornění: Pokud malbu dokončíte lakem a tento lak je příliš tuhý nebo křehký, může hrozit prasknutí. Aby byla barva zcela suchá, doporučujeme před nanesením laku dlouhou dobu schnutí (nejméně 1 týden).

Aplikační a transformační techniky produktu AUSSIE-TROL®

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziPeříčko, malý řetízek, provázek atd.

Tato metoda spočívá v namáčení předmětu do barvy smíchané s licím médiem. Předmět se pak umístí na kus zakrytý základní podkladovou barvou nebo na čerstvě nalitý nebo vyfouknutý výsyp a pohybuje se kolem něj.

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziHřeben

Tato metoda spočívá v nasunutí hřebenu na proud barvy, aby se barvy rozprostřely a/nebo vytvořily buňky.

Omezení přípravku AUSSIE-TROL®

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziNepoužívejte AUSSIE –TROL® s olejovými nebo alkydovými barvami.

Způsob očištění prostředku AUSSIE-TROL® 

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziVodou

Skladování přípravku AUSSIE-TROL®

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziPo použití dobře uzavřete a skladujte v originální nádobě.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziUchovávejte mimo mráz a vysoké teploty.

Při použití přípravku AUSSIE-TROL®, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziNevdechovat výpary.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziVyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě zasažení kůže ihned omýt vodou a mýdlem.
 • OWATROL FLOETROL - kondicionér barvy na vodní báziV případě spolknuti, nevyvolávat zvraceni: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
AUSSIE-TROL
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Napsat recenzi

OWATROL AUSSIE-TROL - Aktivátor oddělení buněk akrylových barev

OWATROL AUSSIE-TROL - Aktivátor oddělení buněk akrylových barev

OWATROL AUSSIE-TROL® je přísada na vodní bázi, která mění kluzné a tahové vlastnosti akrylových barev používaných v licích technikách jako doplněk k produktu FLOETROL®. Umožňuje množit, obměňovat tvary a motivy. 

OWATROL AUSSIE-TROL®  zachovává jas, neprůhlednost a texturu barev. Zlepšuje roztírání barvy na plátně a vytváří krásné barevné přechody. Má vynikající separaci barev a dokáže optimalizovat tvorbu buněk a šněrování.

OWATROL AUSSIE-TROL® se NEŘEDÍ. Je připraven k okamžitému použití.

OWATROL AUSSIE-TROL® lze použít na plátno, stolní desku, nábytek atd.

Napsat recenzi