Speciální základ přímo na rez OWATROL C.I.P.

OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rez

OWATROL®C.I.P. (Corrosive Inhibiting Primer) je speciální antikorozní základový nátěr, který má vynikající penetrační vlastnosti produktu OWATROL®OIL s možností přetření jakoukoliv barvou bez rizika jeho rozpouštění. Po vytvrzení odolává teplotě až +175°C.

OWATROL®C.I.P. stabilizuje povrch pronikáním hluboko do podkladu, vytlačí přebytečnou vlhkost i vzduch a vytvoří pevnou a stabilní vrstvu, ke které ostatní barvy mohou pevně přilnout. Obroušené nebo otryskané povrchy, které budou následně natřeny OWATROL®C.I.P., nevyžadují jeho okamžitou aplikaci, lehce rezavý povlak neovlivní účinek nátěru ani konečný výsledek.

Vydatnost prostředku je 15 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rez
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 774 Kč Cena s DPH: 697 Kč

Antikorozní nátěr OWATROL C.I.P. má tyto vlastnosti

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezProniká hluboko do zrezivělých materiálů za účelem vytlačení vlhkosti a vzduchu.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezVytvoří pevnou stabilní vrstvu, ke které ostatní barvy mohou pevně přilnout.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezIdeální do obtižných klimatických podmínek – tropické nebo mořské prostředí.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezVyjímečná adheze k čistým lesklým ocelovým povrchům.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezOWATROL® C.I.P. zcela chrání neporušený kov před korozí.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezNevyžaduje nutnost broušení nebo tryskání – vyžaduje minimální přípravu povrchů.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezKompatibilní se všemi barvami.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezZnamenitá chemická odolnost – korozivní plyny, průmysl atd.

Produkt C.I.P. má tyto možnosti použití

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezVhodný pro vnitřní i venkovní použití.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezNové a zrezivělé povrchy – železné a neželezné kovy.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezOcelové nástavby, motorová vozidla..
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezStavebnictví a námořní vybavení.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezZábradlí, brány..
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezLodní balastové nádrže.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezVodorovné a svislé povrchy.

Technické údaje přípravku C.I.P.

Vzhled: saténový
Typ pojiva: alkydové pryskyřice
Typ rozpouštědla: ředidlo
Viskozita: hustá barva
Měrná hmotnost: (při 20°C): 0,971 ± 0,05
Forma: kapalina
Obsah netěkavých látek: 50,6% ± 3
Bod vzplanutí: >60°C
Tepelná odolnost (plně vytvrzený suchý povlak): +175°C
Skladovatelnost: minimálně 2 roky v originálním neotevřeném baleni
Velikost baleni: 0.75l, 2.5l
Odstíny: Cihlově červená
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti
Interval mezi nátěry:

24-72 hodin v závislosti na finálním nátěru:

- C.I.P. - 24 hodin.

- olejové/alkydové barvy 24-48 hodin.

- barvy s vysokým obsahem ředidel např. dvousložkové, uretan atd. 48-72 hodin.

VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:

Limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/i) dle EU je: 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 480 g/l VOC.

BEZPEČNOST:

VAROVÁNÍ: GHS07

SULFONICKÉ KYSELINY, ROPNÉ, KALCIOVÉ SOLI. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku C.I.P.

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezŠtětec
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezVáleček
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezStříkací pistole (0,4mm x 80° při 1860-2000 psi (128-138 barů).

Zásady správného použití antikorozního nátěru C.I.P.

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezZakryt vše, co nemá být natřeno.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezAplikovat při teplotě +5°C až + 35°C.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezNenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.

Příprava použití prostředku C.I.P.

Povrchy musí být čísté, suché a zbavené oleje, mastnoty a jiných povrchových nečistot. Odstraňte všechny šupiny, uvolněnou a odlupující se rez a starý nátěr pro získání bezvadného povrchu. Jemně obrousit ostré přechodové hrany. Povrchy vystavené chemikáliím (kysele, zásadité nebo solné roztoky) by měly být omyty velkým množstvím vody nebo očištěny párou. Silně znečištěné povrchy by měly být očištěny vhodným ředidlem.

Způsoby správné aplikace přípravku C.I.P.

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezPřed a během použití dobře promíchat.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezNEŘEDIT.

Nové povrchy

Aplikujte základní nátěr OWATROL® C.I.P. v jedné vrstvě a nechejte uschnout. U povrchu které jsou vystaveny agresivním klimatickým podmínkám aplikujte 2 základové vrstvy nátěru.

Čisté lehce zrezivělé nebo nové nenatřené rezavé ocelové povrchy

Aplikujte 2 vrstvy produktu OWATROL® C.I.P. se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Staré značně rezavé povrchy

Aplikujte 3 vrstvy produktu OWATROL® C.I.P. se zachováním doby schnutí mezi vrstvami NEBO aplikujteprodukt OWATROL® OIL systémem „mokré na mokré“, dokud není rez zcela nasycena - po zaschnutí se nasycení projeví jednotným lesklým vzhledem povrchu. Nechejte uschnout 24 hodin.

Již natřené povrchy

Nejprve natřete všechny nechráněná místa (kde již není původní nátěr) produktem OWATROL® C.I.P. ve dvou vrstvách se zachováním doby schnutí mezi vrstvami. Následně aplikujte třetí vrstvu na celou plochu a nechejte uschnout.

Vydatnost prostředku C.I.P.

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rez15m2/l
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Způsob očištění přípravku C.I.P. z povrchu

Očistit všechny nezaschlé pomůcky a vybaveni v lakovém benzinu. Pokud zaschnou, použít odstraňovač starých nátěrů. Skladovat a udržovat vybaveni dle pokynů výrobce. POZNAMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. nasáklé produktem OWATROL® C.I.P.. se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Před vyhozením spolu s domovním odpadem musí byt hadry, ocelová vlna atd. po použití nasákle vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Jak správně skladovat přípravek C.I.P.

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezZbytek produktu OWATROL® C.I.P. by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití antikorozního nátěru C.I.P., dbejte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezNevdechovat výpary.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezOWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rez

Typ barvy základní
Barva červené
Přímo na rez Ano
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
11. 06. 2022

Mám menší lakýrnickou dílnu a od Owatrolu odebírám produkty řadu let, vždy podle toho na čem pracuji. Základ přímo na rez OWATROL C.I.P. mám však na dílně pořád, má totiž velmi dobré vlastnosti, široké použití, výborně vytěsní rez, má chemickou odolnost a dobrou skladovatelnost. Velmi se mi osvědčil i při ošetření rezavých částí u automobilů a veteránů. Podle míry zasažení rzí natírám až 3 vrstvy procesem mokré na mokré až povrch zůstane lesklý.
Prodejce i produkty doporučuji.

Známka 
18. 05. 2022

Základní nátěr Owatrol používáme v naší autodílně již delší dobu a s výsledkem jsme naprosto spokojeni. Velmi snadno se nanáší a po jeho zaschnutí odolává teplotám i +175°C. Je kompatibilní se všemi námi testovanými barvami, proto je vhodný jako prevence koroze při renovaci klasických automobilů. Díky nátěru C.I.P., který potlačuje a vytěsňuje případnou korozi je vhodný také pro renovaci veteránů.

Známka 
07. 02. 2022

Opravdu dobře ošetřuje holý, čistý i lesklý nový ocelový povrch a hlavně zrezivělá místa. Jako základ pod další barvy ho používám už nějakou dobu a je to skvělý produkt. Rezavá místa vždy obrousím od vrstev rzi. Trochu dlouho schne, ale pak perfektně drží a neodlupuje se. Pak už stačí použít vrchní nátěr. Naposledy jsem obnovoval starší vjezdovou bránu na chalupě a OWATROL C.I.P. opět nezklamal. Jen cena je vyšší, ale s ohledem na to co umí je adekvátní - za mě to co jsem s tímto základem natřel, vydrží mnohem déle než jiné značky.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rez

OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rez

OWATROL®C.I.P. (Corrosive Inhibiting Primer) je speciální antikorozní základový nátěr, který má vynikající penetrační vlastnosti produktu OWATROL®OIL s možností přetření jakoukoliv barvou bez rizika jeho rozpouštění. Po vytvrzení odolává teplotě až +175°C.

OWATROL®C.I.P. stabilizuje povrch pronikáním hluboko do podkladu, vytlačí přebytečnou vlhkost i vzduch a vytvoří pevnou a stabilní vrstvu, ke které ostatní barvy mohou pevně přilnout. Obroušené nebo otryskané povrchy, které budou následně natřeny OWATROL®C.I.P., nevyžadují jeho okamžitou aplikaci, lehce rezavý povlak neovlivní účinek nátěru ani konečný výsledek.

Vydatnost prostředku je 15 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi