Víceúčelový odstraňovač všech typů nátěrů OWATROL DSP 800

OWATROL DSP 800 - víceúčelový odstraňovač nátěrů - 1L

OWATROL DSP 800® je silný víceúčelový odstraňovač všech typů nátěrů bez dichlormetanu – alkyd, akrylové, PU, epoxidové, celulózní, RSE (polosilné nátěry), RPE (silné plastické nátěry)...

Rychle účinkující OWATROL DSP 800® pracuje na všech typech povrchů (kromě plastových), zanechává čistý povrch bez nátěru, který může být znovu natřen za 6 hodin. Neobsahuje kyseliny, hydroxid sodný nebo potaš. OWATROL DSP 800® neztmavuje dřevo, a tak nevyžaduje neutralizaci.

OWATROL DSP 800® rozpouští barvy a snadno se nanáší. Změkčuje všechny nahromaděné vrstvy, aby čištění a odstraňování bylo co nejjednodušší. 

Vydatnost prostředku je 1.25-4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL DSP 800 - Víceúčelový odstraňovač nátěrů
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 756 Kč Cena s DPH: 681 Kč

Odstraňovač nátěrů DSP 800 má tyto vlastnosti

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůRychle účinkuje
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPřipraven k okamžitému použití
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůBez dichlormetanu
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůGelové složení - Nestéká
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPovrch může být znovu natřen za 6 hodin
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNeztmavuje dřevo. Nereaguje s přirozenými oleji ve dřevě (taniny)

Kde a k čemu použít odstraňovač nátěrů DSP 800

Odstraňovač nátěrů OWATROL DSP 800 je určen pro vnitřní i venkovní použití.

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůLze nanášet na dřevo, kov (železné a neželezné kovy), kámen, cement, keramika (nepoužívat na plast)…
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůLze použít na obložení, podlahy, schody, truhlářské výrobky, terasy, ploty, brány...
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůOdstraňuje lepidlo na koberce.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPro vodorovné i svislé povrchy

Technické údaje přípravku DSP 800

Viskozita: gel
Měrná hmotnost (při 20°C): 0.817 ± 0.02
Parafín: 1,5 %
Skupenství: gel
PH: 5-6
Hořlavost: hořlavý
Teplota vzplanutí: 18°C
Teplota aplikace: +10°C až +25°C
Skladovatelnost: 12 měsíců v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l
Vzhled: průhledný až nažloutlý
VOC: Mimo rámec. Nařízení VOC 2004/42
BEZPEČNOST:
NEBEZPEČÍ: GHS07, GHS02
ACETON
Vysoce hořlavá kapalina a pára. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Zdraví škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskřením, otevřeným plamenem a jiným zdrojem vznícení. Nekouřit. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do nádoby na odpad, která je k tomu určena v souladu s místními předpisy.

Průměrné doby působení odstraňovače nátěrů DSP 800

Tloušťka DSP 800 Doba působení
Alkyd (Glycerophtalic) / Barva na olejovém základu Tlustá vrstva 5 minut/vrstva
Alkyd (Glycerophtalic) / Mořidlo a lak na olejovém základu Tlustá vrstva 45 minut - možná potřeba 2 vrstvy
Ostatní nátěry: 2pk epoxidový, celulózní, RSE, RPE, práškové nátěry... Tlustá vrstva 7 - 45 minut

Poznámka: Výše jsou uvedeny pouze průměrné doby působení. Skutečná pracovní doba se bude odvíjet od podmínek a počtu vrstev, které mají být odstraněny. Měl by se provést test pro určení skutečné pracovní doby pro odstranění nátěrů.

Pomůcky pro nanášení přípravku DSP 800

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůSyntetický štětec
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůJemný mosazný kartáč
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůŠpachtle

Zásady správného použití přípravku DSP 800

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůBalení otevírejte opatrně, aby se zabránilo náhlému uvolnění tlaku.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPo každém použití obal těsně uzavřete.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůBalení nepropichujte. Před použitím dobře protřepejte.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNenanášejte na přímem slunci a na horké povrchy. OWATROL DSP 800® je vysoce těkavý.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNoste chemicky odolné rukavice (nitrilové, neoprenové, PVA...), ochranné brýle a oděv.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůU povrchů v dobrém stavu bude OWATROL DSP 800® účinkovat.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůLépe však bude účinkovat, pokud bude povrch narušen, tj. osmirkován.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNarušení povrchu zaručí, že aktivní složky mohou snadněji proniknout do spodních vrstev a tak snadněji odstranit nátěr.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPovrchy ošetřené produktem OWATROL DSP 800® mohou být kluzké. Našlapujte opatrně.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůZakryjte a chraňte vše, co nemá být odstraňovačem OWATROLDSP 800® zasaženo.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůUjistěte se, že pracovní prostředí je dobře ventilováno.

Příprava povrchu před použitím odstraňovače nátěrů DSP 800

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůOdstranit volnou a odlupující se barvu.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůVykartáčovat jakékoliv fyzické povrchové znečištění, např. mech, špínu, atd.

Aplikace přípravku DSP 800

Test

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůAplikujte rovnoměrnou vrstvu produktů OWATROL DSP 800® podle typu nátěru, který se má odstranit a nechejte působit.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPravidelně zkoušejte špactlí zda finální nátěr měkne.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůKdyž nátěr změknul, vytvořily se puchýře nebo popraskal, nastala vhodná doba pro jeho odstranění.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPokud po 45 minutách k ničemu nedojde, znovu opakujte aplikaci a pokračujte v testování.

Pokyny

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůAplikujte rovnoměrnou vrstvu produktů OWATROLDSP 800® podle typu nátěru, který se má odstranit.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNechte působit podle vykonaného testu viz. výše.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůOdstraňovač OWATROL DSP 800® odstraňte špachtlí nebo kartáčem.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNa jemné dřevo použijte jemný mosazný kartáč.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNa interiérové dřevo použijte špachtlí nebo jemný mosazný kartáč.

Upozornění: Pokud je odstraňovaný nátěr akrylový, nenechte OWATROL DSP 800® zaschnout, jelikož se pak odstraňování starého nátěru stane obtížným.

Poznámka: OWATROL DSP 800® se rovněž doporučuje pro použití na staré olejové nebo voskované dřevěné podlahy. Použití OWATROL DSP 800® zabraňuje ucpávání a zbytečné výměně smirkových papíru. OWATROL DSP 800® je možné rovněž použít na suché odstraňování. Nechte promíchat nátěr a OWATROL DSP 800® a nechte schnout 2 až 3 hodiny před odstraněním. Nedoporučuje se na dřevo.

Varování ohledně Parafínu: Parafín vytvoří na povrchu odstraňovače OWATROL DSP 800® film, aby nedocházelo k odpařování účinných látek. Jakmile odstraňovač zlikviduje starý nátěr, začne atakovat parafín, to vede k tomu, že částečky parafínu zůstanou na povrchu, což může ovlivnit přilnavost a vzhled nového nátěru. Je proto důležité ošetřit povrch dle oddílu „Po odstranění nátěru“.

Vydatnost přípravku DSP 800

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrů1.25-4 m2/litr.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůSkutečná vydatnost bude záležet na typu finálního nátěru a počtu jeho vrstev k odstranění a na aplikované tloušťce OWATROL DSP 800®.

Co dělat po odstranění nátěrů

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPovrch opláchněte teplou vodou, lakovým benzínem, acetonem nebo mechanickým osmirkováním (papír zrno 80, 100 nebo 120), aby se odstranily zbytky parafínu.

Omezení přípravku DSP 800

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNepoužívejte na plasty, GRP (skleněným vláknem vyztužený plast nebo jiné podobné typy povrchů – riziko jejich rozpuštění).
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůVyhněte se dlouhému působení na zinek.

Způsob čištění přípravku DSP 800 po jeho použití

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůČištění provádět teplou vodou nebo lakovým benzínem.

Skladování přípravku DSP 800

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůChránit před mrazem a vysokými teplotami (max. 30°C). Extrémní teploty mohou způsobit, že se plechovka nafoukne, ne má to však vliv na kvalitu a účinnost produktu.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůUchovávejte v originálním balení.

Při odstraňování nátěrů přípravkem DSP 800, dbejte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNevdechovat výpary.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci "Ke stažení"

OWATROL DSP 800 - odstranění nátěru ze dřevaOdstranění starého nátěru ze dřeva - OWATROL DSP 800

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
08. 08. 2022

Na své chalupě jsem potřeboval odstranit starý nátěr ze všech dveří a zárubní. Na radu souseda jsem si koupil a použil víceúčelový odstraňovač nátěrů Owatrol DSP 800. Udělal jsem dobře, prostředek se dobře nanáší, nestéká, protože je gelový a celková práce s ním je jednoduchá. Za sebe mohu doporučit.

Známka 
14. 05. 2022

Postupoval jsem přesně podle pokynů a na odstranění několika vrstev nátěrů jak z dřevěné terasy tak obložení funguje perfektně. Poněkud vyšší je cena, ale když si jste barvu schopni odstranit sám snadno a rychle, pak cena už není problémem.

Známka 
04. 09. 2020

Po odstranění koberce ze schodiště zůstaly na dřevě celé fleky kobercového lepidla, které jsem potřeboval šetrně odstranit, abych nepoškodil povrch, ale ničím mi to nešlo. Na doporučení odborníků, kteří koberce lepí jsem vybral tento a udělal dobře. DSP 800 má gelovou konsistenci a lepidlo odstranil po 10 min. působení. Z litrového balení mi ještě zbylo, vyzkouším ho při zbavení nátěru u starší skříňky. Zatím spokojenost.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL DSP 800 - víceúčelový odstraňovač nátěrů - 1L

OWATROL DSP 800 - víceúčelový odstraňovač nátěrů - 1L

OWATROL DSP 800® je silný víceúčelový odstraňovač všech typů nátěrů bez dichlormetanu – alkyd, akrylové, PU, epoxidové, celulózní, RSE (polosilné nátěry), RPE (silné plastické nátěry)...

Rychle účinkující OWATROL DSP 800® pracuje na všech typech povrchů (kromě plastových), zanechává čistý povrch bez nátěru, který může být znovu natřen za 6 hodin. Neobsahuje kyseliny, hydroxid sodný nebo potaš. OWATROL DSP 800® neztmavuje dřevo, a tak nevyžaduje neutralizaci.

OWATROL DSP 800® rozpouští barvy a snadno se nanáší. Změkčuje všechny nahromaděné vrstvy, aby čištění a odstraňování bylo co nejjednodušší. 

Vydatnost prostředku je 1.25-4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi